Over ECS

ECS zet zich in om alle vormen van geweld in relationele sfeer te stoppen, in relatie tot culturele en of religieuze aspecten. Met de nadruk op cultuursensitief en systeemgericht werken!

ECS biedt in 2023 ook kosteloos consult en advies bij deze thema’s.

Hiervoor biedt ECS trainingen en workshops aan professionals. Het is belangrijk dat professionals beter leren de signalen vroegtijdig te herkennen en vervolgens kunnen handelen met de juiste vaardigheden en instrumenten. Wij verzorgen daarom trainingen en workshops met inzet van ervaringsdeskundigen.

 

Wij bieden ook begeleiding voor jeugd en volwassen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden. Ook in relatie met culturele en of religieuze aspecten. Wij geloven erin dat je met specialistische kennis, cultuursensitief werken en werken vanuit de leefwereld (bestaande uit normen, waarden en leefregels) de veiligheid van mensen kunt vergroten. 

Over NUL23

Kristin Gerritsen is het gezicht achter NUL23. Zij is projectleider en senior-trainer op de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Haar werkervaring ligt in de kinderopvang, jeugdhulp, CJG en diverse beleids- en projectmatige functies.  In 2012 is ze als zzp-er gestart en gespecialiseerd in het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Naast het geven van trainingen is Kristin projectleider van o.a. activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling voor 3 gemeenten en diverse regionale projecten binnen de provincie Utrecht en regio West Veluwe Vallei gericht op het vergroten van deskundigheidsbevordering om geweld in afhankelijkheidsrelaties te signaleren, te agenderen en als professional te durven handelen. Ook is Kristin bestuurslid bij de Stichting Aanpak OuderenMishandeling (SAOM).

 

Trefwoorden volgens deelnemers: verbinding, open, interactief en creatief, betrouwbaar, up-to-date kennis, flexibel en humor.

 

Kristin is NOBTRA-trainer en Hobéon geaccrediteerd voor de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is Nul23 CRKBO geregistreerd en daarmee zijn trainingen vrijgesteld van BTW.

Over Fabriek69

FABRIEK69 wil relaties, intimiteit, seksualiteit, kindermishandeling, seksueel en huiselijk geweld  binnen onderwijs, zorg en welzijn zichtbaar en bespreekbaar maken. Hiervoor bundelt FABRIEK69 de krachten, kwaliteiten, kennis en ervaringen van verschillende professionals uit het werkveld.

Ieder mens heeft recht op beleving van relaties, intimiteit en seksualiteit . Internationaal zijn seksuele en reproductieve rechten vastgelegd in verdragen die door de meeste landen zijn ondertekend. Deze rechten sluiten aan op de fundamentele en universele rechten van de mens, ongeacht leeftijd en beperking. FABRIEK69 heeft oog voor de risico’s met betrekking tot relaties intimiteit en seksualiteit  Het uitgangspunt en de focus ligt op de seksuele gezondheid van mensen.

Fabriek69 geeft trainingen, workshops, lezingen en advies aan professionals uit onderwijs, zorg en welzijn. 

Stichting Speak Up

Stichting Speak Up is een platform voor slachtoffers, ervaringsdeskundigen en professionals die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken hebben. Onze stichting heeft als doel om krachten te bundelen, elkaar te empoweren en suggesties op te halen om de hulpverlening te verbeteren. Dat doen we door slaachtoffers een stem te geven, goede voorbeelden te delen, aandacht te vragen voor knelpunten en empowerment activiteiten te oragniseren. De stichting wordt geleid door ervaringsdeskundigen.

De doelgroep van onze stichting is breed, want iedereen kan te maken krijgen met geweld in een afhankelijkheidsrelatie.

Om verbetering van de hulpverlening op de agenda te zetten, wil Stichting Speak Up knelpunten aan de kaak stellen. Wij doen dit door misstanden te benoemen en waar gewenst richting te geven aan verbeteringstrajecten, bijvoorbeeld op congressen, bijeenkomsten en in samenwerkingsverbanden met professionals en beleidsmakers. Vertegenwoordigers van Stichting Speak Up nemen deel aan ronde tafel gesprekken, conferenties e.d.. Zo leveren wij op een positieve manier een bijdrage aan het verbeteren van de rechtspraak en het beleid ten aanzien van hulpverlening en empowerment van slachtoffers en het toezicht op de uitvoering ervan.

Privacy Direct

Privacy Direct biedt o.a. trainingen over privacybescherming in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals in zorg en welzijn. Dit doen wij door geanonimiseerde casussen in de praktijk te behandelen en door deze te toetsen aan de theorie van privacybescherming bij preventie en vroegsignalering. Daarbij vinden wij het belangrijk om handvatten te bieden aan zowel zorgprofessionals als beleidsmakers.

Met onze training willen wij de privacy-bewustzijn met betrekking tot huiselijk geweld en vroegsignalering vergroten, zodat de professionals weten hoe de regels in elkaar steken en welke gegevens zij met wie zij delen. Dit in het belang van de kwetsbare personen over wie het vermoeden van huiselijk geweld vermoeden wordt en deze case zo vroeg mogelijk behandeld kan worden in het belang van deze kwetsbare personen.